زمان و نحوه جداسازی پوسته برنج

(زمان و نحوه جداسازی پوسته برنج) پس از مرحله برداشت مرحله خرمن کوبی است که از خرمن کوب یا کمباین مخصوص شالی استفاده می شود، پس از خرمن کوبی برای