سورتینگ برنج در مازندران

سورتینگ برنج چیست : قبل از بسته بندی، برنج از طریق مرتبساز رنگی یا سورتینگ برای حذف دانه های رنگ شده سورت می شود سورتینگ برنج در مازندران .. و