سفید کن yang xiang m25

توضیحات محصول

سفید کن yang xiang m25
دستگاه برنج سفید کن یا پوست کن برنج، یک وسیله مکانیزه است
که طراحی شده تا پوست خارجی برنج را از دانه داخل جدا کنه.
با استفاده از این دستگاه، میتوان بطور مستقل و با کیفیت بالا پوست برنج را جدا کرده
و از آن برای تهیه آرد، سوپ و سایر محصولات برنجی استفاده کرد.

شالی صنعت مازندران

 یا پوست کن برنج، یک وسیله مکانیزه است
با استفاده از این دستگاه، میتوان بطور مستقل
و با کیفیت بالا پوست را جدا کرده
و سایر محصولات برنجی استفاده کرد.
شالی صنعت مازندران
که طراحی شده تا پوست خارجی
 را از دانه داخل جدا کنه.
و از آن برای تهیه آرد، سوپ و سایر محصولات
برنجی استفاده کرد.
شالی صنعت مازندران

سفید کن yang xiang m25

 یا پوست ، یک وسیله مکانیزه است
که طراحی شده تا پوست
خارجی  را از دانه داخل جدا کنه.
شالی صنعت مازندران
 یا پوست کن ، یک وسیله مکانیزه است
شالی صنعت مازندران
سفید کن yang xiang m25
 یا پوست کن، یک وسیله مکانیزه است
که طراحی ش
ده تا پوسـت خارجی  را از دانه داخل جدا کنه.
با استفاده از این میتوان بطور مستقل
شالی صنعت مازندران
 یا پوسـت یک وسیله مکانیزه است
که طراحی شده تا پوست خارجی  را از دانه داخل جدا کنه.
شالی صنعت مازندران